Головна Цікаво З початку року в Україні через необережне використання газу населенням сталося понад...

З початку року в Україні через необережне використання газу населенням сталося понад 80 нещасних випадків

1718

Як результат – постраждало 177 осіб, з яких 73 людини загинули. Не обминули подібні випадки і Бущину. Так через отруєння газом 20 березня в Буську ЦРЛ потрапило 4 мешканці с.Андріївка, а 25 березня – один житель Йосипівки.  "Загалом основними  причинами виникнення таких надзвичайних подій є самовільне втручання абонентів у систему газопостачання, конструкцію газових приладів, систему димовідведення та вентиляції, недотримання вимог безпеки під час експлуатації газових приладів, несправність систем димовідведення та вентиляції", – зазначає інспектор Буського РВ ГУ Держтехногенбезпеки у Львівській області Андрій Піджарко.

Перевіряти тягу, відчиняти кватирку

Приміщення, де встановлені газові прилади, повинні постійно провітрю­ватися, а кватирки або фрамуги вікон залишатися відкритими.

Для запобігання утворенню і отру­єнню чадним газом треба пере­віряти тягу в димових і вентиля­ційних каналах до і під час ко­ристу­вання газовими приладами. Тяга вен­тиляційного каналу пере­віряється тільки смужкою паперу, яка підно­сить­ся до решітки вентканалу. Використо­вувати відкритий вогонь катего­рично забороняється.

Тяга димових каналів перевіря­ється запаленим сірником, який підноситься до віконечка із за­паль­ником, або під димовідвідний ковпак. Тяга в димових каналах, до яких під'єднані прилади, що мають то­почні дверцята, пере­віря­ється тільки смужкою паперу, підне­се­ною до цих відкритих дверцят. У ра­зі відсутності тяги користуватися газовими при­ладами категорично забороняється.

Отже, споживачі зобов'язані: озна­йо­митися з правилами з експлу­атації встановленого в квартирі (будинку) газового обладнання; за­безпечувати зберігання і утримання його в чистоті. Також постійно про­вітрювати примі­щення, де встанов­лені газові прилади, користуватися ними тільки при від­кри­тих кватирках або фрамугах і вико­ристовувати тільки за призначенням. При не­справності газового облад­нання потрібно викликати працівників підпри­ємства газового господарства.  У разі появи запаху газу або раптовому при­пиненні подачі газу негайно повідом­ляти аварійну газову службу телефо­ном «104» і допускати в квартиру праців­ни­ків підприємства газового госпо­дар­ства для огляду та ремонту га­зо­проводів і газового обладнання (після пред'явлення ними службових по­свідчень). Всі роботи, пов'язані з до­датковим встанов­ленням газових приладів або ре­конструкцією газових мереж, не­обхідно виконувати тільки з пись­мового дозволу ВАТ "Львівгаз" спе­ціалізованими монтажними орга­нізаціями, які мають ліцензію.

КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ

Допускати до користування газо­вими приладами дітей дошкільного віку, осіб, які не контролюють свої дії, а та­кож тих, хто не пройшов інструктаж і не знає правил їх безпечного вико­рис­тання; проводити самочинну газифі­ка­цію будинку (квартири), заміну і ре­монт газового обладнання і само­вільно переставляти газові прилади, переплановувати примі­щення, де встановлені газові прилади; вно­сити зміни в конструкцію газових при­ладів, змінювати улаштування ди­мових та вентиляційних каналів, за­клеювати отвори вентиляційних каналів, замуровувати "кишені" та люки, які призначені для чистки ди­моходів; не можна користуватися газовими приладами при закритих вікнах, кватирках, фрамугах; переві­ряти тягу вентиляційних каналів за­паленим сірником; застосовувати відкритий вогонь для виявлення місць витоку газу; відключати автоматику безпеки і регулювання приладу, ко­ристуватися газом при несправних газових при­ладах. Заборонено також використо­вувати газові прилади з від­водом продуктів згоряння в димохід при відсутності тяги і щілини (підрізу) в нижній частині дверей і загалом користуватися газом при порушенні щільності кладки, штукатурки і наяв­ності тріщин в газифікованих печах і димоходах; проводити перевірку і са­мочинну прочистку димових і венти­ляційних каналів; залишати без нагляду працюючі газові прилади, необладнані автоматикою безпеки і регулювання; навантажувати газопроводи, прив'я­зу­вати до них мотузки; використо­вувати газ і газові прилади не за при­значенням, користуватися газовими плитами для опалення приміщень.

ЯКЩО ВІДЧУЛИ ЗАПАХ ГАЗУ

При появі  запаху газу в приміщенні радимо: закрити конт­рольний кран на газопроводі та перед приладами; провітрити приміщення. У жодному випадку не запалювати від­критого вогню, не курити; не вмикати і не вимикати електроприлади і елек­троосвітлення; викликати аварійну газову службу за телефоном «104».