Головна Культура Євген Петрушевич – Бущини славетний син

Євген Петрушевич – Бущини славетний син

У понеділок, 3 червня, виповнилось 150 років від дня народження нашого земляка, громадського і політичного діяча, Президента Західноукраїнської Народної Республіки Євгена Петрушевича. З цієї нагоди у Львові та Буську відбулася низка заходів.

Нагадаємо, що постать Євге­на Петрушевича значима не тільки для надбужанців, але й для мешканців Галичини. Тож 3 червня на могилу Євгена Петру­шевича на Личаківському цвин­тарі лягли квіти від керівництва обласної ради, депутатів та гро­мадськості, а також відбулися панахида та громадське віче. До ювілею пройшла і урочиста цере­монія спецпогашення  худож­нього маркованого конверта "150 років від дня народження Євгена Петрушевича – громад­ського, політичного діяча, Пре­зидента ЗУНР".

У Буську, на малій батьків­щині Євгена Петрушевича, до його пам’ятника (поки що єди­ного в Україні) керівники району та міста поклали квіти, Буська гімназія, яка носить ім’я Прези­дента ЗУНРу, провела урочисту лінійку. А на стіні будинку Центру зайнятості встановлено віднов­лену меморіальну дошку.

Нагадаємо, що на зорі нашої незалежності, 28 червня 1991 ро­ку, на тодішньому будинку кооп­універмагу було відкрито і освя­чено меморіальну дошку на честь нашого земляка Євгена Петру­ше­вича. А передувало цьому рішення депутатів Буської міської ради, прийняте 30 жовт­ня 1990 року про перейменування однієї з центральних вулиць Буська на вулицю Є.Петрушевича. Для нашого міста це стало знаковою подією. Ось як про неї писав Ми­кола Іванців у районному часописі "Воля народу":

«Нині, оцінюючи політичну і громадську діяльність Євгена Петрушевича, ми не можемо не схилити голову перед його муж­ністю. Він, беручи на себе велику ношу лідера визвольної війни, був свідомий своєї відпо­відальності не тільки перед історією. І хоч зазнав дошкуль­ної критики за допущені по­мил­ки, за вичіку­валь­ну позицію, обережність, ваган­ня, його заслуги перед Україною не під­даються ви­мірам. На жаль, його самовід­дана праця на те­рені по­лі­тичного діяча ще по-справж­ньому не оцінена. За ви­словом іс­то­рика Сидора Яро­сла­­вина, Євген Петрушевич – славна і най­трагічніша по­стать нашої но­віт­ньої історії і наш святий обо­в'язок як грома­дян, – воздати належну шану своєму славному земляку.

Першим кроком до цього є пе­рейменування однієї з цент­ральних вулиць міста його іменем і відкриття пам'ятної дошки на честь Петрушевича.

На мітингу з приводу цієї події виступив почесний жи­тель Бусь­ка Іван Жовтанець­кий. Тут була і спортивна де­легація україн­ської діаспори з США і Канади, яка взяла участь у торжествах з нагоди 80-річчя спортового то­вариства "Україна".

Керівник делегації Юрій Сає­вич, зокрема, сказав, що їх захоп­лює одностайність думок і помислів українців щодо по­бу­дови незалежної держави».

Про цю подію згадує і керів­ник відділу культури і туризму Людмила Ціхоцька: "Тоді зібра­лось багато люду, таке враження, що зійшлося ціле місто, були синьо-жовті пра­пори, хоругви, урочисте освячення меморіаль­ної дошки, виступи. Вважаю, що ця подія була одним із багатьох проблисків патріотичної свідо­мості україн­ського люду, усвідом­лення себе, як патріотів, як українців. Люди від­чували гор­дість за те, що Прези­дент ЗУНРу  Євген Петрушевич – ви­хідець з Бущини, а ми є його зем­ляками".

Минув час, і довкола меморі­аль­ної дошки виникла досить дивна ситуація. Людмила Ці­хоцька згадує:

– Минулого року до ювілейної річниці від дня народження Євгена Петрушевича львівські історики та науковці готували каталог пам’ятних знаків, пов’я­заних з його іменем. Хотіли сфо­тографувати меморіальну дошку в Буську, але на стіні її не виявили. Як з’ясу­валось, коли проводили рекон­струк­цію будівлі, розширю­ючи територію Центру зайнятості, дошку демонтували. Згодом бу­дівельники пояснили, що, виго­товлена з міді, вона піддалась корозії. Правда, пам’ятний знак можна було б розмістити в музеї, як історичний експонат. Але він зник. Тож з’явилась ідея відно­вити мемо­ріальну плиту.

Праців­ники культури (а ми на­самперед від­повідаємо за збере­ження куль­турної спадщини), просвітяни, Буська міська рада та влада району прийняли таке рі­шення. Приємно, що вдалось це здійснити якраз до ювілейної дати. Кошти передали міський го­лова Рос­тислав Слі­пець, спорто­вець і де­путат Бусь­кої міської ради Антон Дацко, депутат районної ради Степан Миляновський та працівники відділу культури. А виготовив дошку приватний під­при­ємець Богдан Степаник.

Нагадаю, що попереду ще одна ювілейна дата – 95-річчя з часу проголошення ЗУНРу і 5-річ­чя спорудження пам’ятника Є.Петрушевичу. А вчора у Ново­сілках для директорів та художніх керівників сільських народних  домів відбувся семінар "2013 рік – рік видатних постатей Бущини", де чільне місце посіла постать Євгена Петрушевича. Про його значимість вестимуть мову і на форумі краєзнавців-літописців, який відбудеться 12 червня.

До слова, поміж інших захо­дів, які працівники відділу куль­тури планують провести, відзна­чаючи по­важний ювілей славет­ного зем­ляка, – встановлення па­м’ятної дошки на стіні церкви святої Па­раскеви, де відправляв богослу­жіння о.Оме­лянПетру­шевич, батько Євгена Петрушевича. Загалом усі заходи отримали одностайну підтримку депутатів Буської районної ради.

Лариса  ГАРАСИМІВ