Головна Економіка Комунальний дзвін. А чи буде подзвін?

Комунальний дзвін. А чи буде подзвін?

10 лютого в  приміщенні  Буської музичної школи під головуванням керівника відділу служби захисту прав споживачів  Буської райради Василя Кашуби вдруге проходили громадські слухання, які швидше можна було б назвати звичайними зборами громади. Близько сотні бущан (згідно прийнятої 22 січня резолюції) зібралися заслухати звіт про роботу комунальних служб міста та міського голови, отримати відповіді на ряд наболілих питань і, звичайно ж, спільно з міською владою, Управлінням будинками знайти взаєморозуміння і налагодити механізми взаємовигідної співпраці. Але, на жаль, ані очільник міста Ростислав Сліпець, ані представники комунальних служб не виявили бажання прийти, тим паче звітувати. За словами В.Кашуби, він надіслав офіційного листа та неодноразово нагадував міському голові про слухання та бажання громади почути звіт про роботу, на що той відповів, – мовляв, звітуватиме тоді, коли вважатиме за потрібне, а не тоді, коли скажуть. Таке ігнорування не на жарт обурило бущан. Але про все за порядком.

Люди не могли збагнути – місь­кий голова не може чи не хоче від­стоювати права та інтереси тих, хто його обирав. Як сказав один з при­сутніх на зустрічі: "Варто було б наголосити пану меру, що ба­жання громади за­слу­хати звіт роботи – не проста за­баганка, а те, що, оби­раючи очіль­ника міста, вона зали­шає за собою чи не єдиний меха­нізм контролю за ним – раз на рік на від­критій зустрічі спитати, що він зро­бив, а також висловити йому свої поба­жання чи зауваження сто­сов­но роз­витку міста, та й, зреш­тою, лю­ди ма­ють право впевни­тись у тому, що міська влада працює на користь міста, а не на його шкоду. Це право закріплене Законом України "Про міс­цеве самовряду­вання в Україні", ст.42.

Тому впродовж трьох годин громада все-таки сподівалась, що хтось таки прийде на зу­стріч – але марно.Тому вирішили діяти рішуче.

Зокрема, одного­лосно вирішили, що не пла­тити­муть за вивіз та утилі­за­цію твердого по­бу­тового сміття до тих пір, допоки та­риф на цю послугу не роз­рахо­ву­ва­тиметься з кіль­кості прожи­ваючих в квар­тирі, а не з 1 м2 за­галь­ної пло­щі; на­по­ля­гали на змен­­­шенні тари­фу з при­бирання при­бу­дин­кових територій. Свою по­зицію об­ґрун­ту­вали конкрет­ними заува­женнями. 

"Будинку №45 на вул. Пет­ру­­ше­вича близько 40 років, – каже один з його мешканців. – За цей пе­ріод жодні роботи Управлінням будин­ками там не прово­дились. Правда, за словами керуючої Любові Милян, минулого року заклали 20 тисяч гривень, які пішли на будову двох коминів. То невже настільки все подо­рожчало, що сьо­годні, аби збу­дувати один комин, потрібно 10 тисяч?".

Наступне зауваження меш­кан­ки з вул.Львів­ської,13 було не менш цікаве: "За чотири роки Управління будинками з чоти­рьох дво­поверхових будинків отри­ма­ло майже 100 тисяч гри­вень, а зроблено за цей період на копійки – в двох будинках по­міняли вхідні двері (невідомо звідки їх зняли), а в третьому так-сяк "похля­пали" в коридорі». І таких зауважень було чимало. Люди па­нікують, обурю­ються, плачуть, але платять, хоча так звані кому­наль­ні послуги сприй­ма­ють не як бла­го, за яке треба платити, а як за­шморг на шиї… Бо сьогод­нішнє під­вищення тарифів більш ніж на 100% вже стало остан­ньою крап­лею їхнього тер­пін­ня. Тому учасники зборів вирішили залишити збори відкритими, давши ще один шанс місь­ко­му голові і керів­ництву Управ­­ління будинка­ми в най­ближчий термін зустрі­тись з грома­дою та про­зві­ту­ватись.

"Голові слід врахувати, що ігнорування прав та інтере­сів мешканців є оче­видним пору­шен­ням при­сяги місь­ко­го голови і несу­місне з перебуванням на такій по­саді, – такими сло­вами лю­ди підвели підсумки зу­стрічі. – Якщо міська вла­да й на­далі буде ігнору­вати думку гро­мад­ськості з при­воду актуаль­них питань, то застосову­ватимуться кон­кретні ва­желі впливу – від пікету­вання міської ра­ди до роз­починання про­цедури про­­ве­дення рефе­рен­думу щодо до­строкового припи­нення повно­важень місь­кого голови і міської ради".

Залишається спо­діва­тись, що представники міської влади не стануть вдруге загострю­вати си­туацію та зу­стрінуться віч-на-віч з усіма ба­жаю­чими буща­нами, завчас­но та відкрито пові­домивши їх про час та місце свого зві­ту­.

Інна ПАЛАМАР

Після загальних зборів газета попросила місь­кого голову Ростислава Сліпця та керуючу Управлінням будинками м.Буськ Любов Милян прокоментувати причину їх відсутності.

 "Згідно результатів попередніх громадських слухань як по кожному будинку окремо, так і загальних, а також поданих заяв від мешканців багатоквартирних будинків, Управління будинками розпочало новий перерахунок тарифів, який має задовольнити споживачів та від­повідатиме вимогам і потребам комунальної служби. Зокрема, на сьогодні по кожному будинку пере­гля­даються площі прибирання прибудинкових територій, терміни та періодичність надання послуг, що значно вплине на їх вартість в сторону зменшення. А це робота не одного дня, – роз’яснює міський голова Ростислав Сліпець. – З 22 січня по 10 лютого минуло лише 13 робочих днів. Тож я запропонував Василю Кашубі наступні громадські слухання провести  24 лютого або 3 березня, бо тоді будуть підготовлені нові розрахунки та звіт про роботу. Дану пропозицію п.Василь проігнорував з незрозумілих мені причин. Що цим він хотів підкреслити, чому вперто наполягав на зустрічі 10 лютого, коли можна було б усе вирішити пізніше – невідомо. Але, судячи з останніх зборів, складається враження, що Василь Кашуба проводить якусь свою піар-акцію».

На завершенні розмови міський голова запевнив, що не відмовлявся від зустрічі з громадою і обов'язково перед нею прозвітує та відповість на усі запитання. Про час та місце зустрічі  повідомить через районний часопис "Воля народу" (скоріш за все це буде кінець лютого або початок березня. – Ред).

"Щороку на початку І кварталу усі комунальні служби міста звітують на сесії Буської міської ради, найближча відбудеться 20 лютого, – коментує Любов Милян. – Тож після сесії готова надати звіт про виконані роботи  споживачам".