Головна Коротко Збережімо святині в Буську

Збережімо святині в Буську

Відділ культури та туризму з ме­тою збереження наших свя­тинь, зокрема, дерев'яних цер­ков Бусь­кого району (розроб­ник І.Стефа­нюк) підготував пам'ятку "Дерев'яні церкви Буського ра­йону". У ній подано основ­ні пра­вила викорис­тання та збере­ження дерев'яних цер­ков, архі­тектурних, мистець­ких, істо­рич­них пам'яток. "Па­м'ятки" бу­дуть роз­дані напере­додні Ве­ли­кодніх свят усім керів­никам ре­лігійних громад району.