Головна Політика Хоча коштів бракує – планувати треба, як і звітувати

Хоча коштів бракує – планувати треба, як і звітувати

Розгляду довжелезного списку питань – а їх було 26 – ХХІ сесії Буської райради, яка відбулася минулого четверга, 14 лютого, передувала не менш довга, півгодинна так звана розминка, в якій депутат Богдан Глова розповів своїм колегам про кілька проблемних питань.

Насамперед, йшлося про іні­ціативу депутатів Кам'янка-Бузької районної ради щодо укрупнення Радехівського, Буського та Ка­м'ян­ка-Бузького районів Львівської області в процесі ад­міністративної реформи. Таке звер­нення скеру­вали на розгляд постійної комісії районної ради з питань депутат­ської діяльності, етики, регламенту, за­конності, роботи з правоохорон­ними і контролюючими органами, Змі та органами місцевого само­вря­дування. Проте Богдан Глова, як голова комісії, зауважив, що за­пропонований поділ базується переважно на адмі­ні­стративному поділі в межах виключно трьох районів. Натомість абсолютно не враховане географічне розташу­вання тери­торій. Отож комісія вва­жає, що у випадку проведення подібної ре­форми в межах Львівської області не обов'язково проводити просте об'єднання районів виключно в межах їх попередніх кордонів. Насамперед, треба брати до уваги географічне розташування насе­лених пунктів, транспортне спо­лучення, попередньо напрацьо­вані економічні та історичні зв'язки і чимало інших чинників. І в цьому плані найкращі комунікації пов'я­зані саме з містом Буськ і Буським ра­йоном (траса Київ-Чоп, заліз­ничне сполучення по трьох най­вагоміших напрямках, а саме схід­ний Бродів­сько-Київський і Тер­нопільсько-Київський, західний Львівський, включаючи закордонні перевезення по усіх цих напрям­ках). А в запро­понованому об'єд­нанні все під­во­диться до того, що в центрі опи­ня­ється саме місто Кам'янка-Бузька. Також депутат нагадав, що у пропозиціях 2005 року, над якими працю­вали спеціалізовані інститути і на базі яких розроблявся генераль­ний план Львівської області, цент­ром одного з шести округів визна­чений саме Буськ.

"Ми розу­міємо стурбованість, адже найбільша проблема в тому (зауважив на нараді в Ка­м'янці-Бузькій районній раді Бог­дан Глова), що під час втрати містом статусу районного центру з нього поступово "вими­ваються" усі ра­йонні струк­тури, по­чинаючи з цент­ру зайня­тості, пен­сій­ного фон­ду, соціального захисту, від­ділу освіти, районної лікарні та закін­чуючи поштовим відділенням. Та склад­­ність доїзду в місто Кам'янка-Бу­зька жителі Бу­ського району відчули на прикладі здачі доку­ментів для виготовлення за­кор­донних пас­портів. Враховуючи усі чинники, постійна комісія і надалі три­матиме це питання на особли­вому контролі", – за­значив Богдан Глова.

Наступним озву­чив ще одне важливе питання – звернення на ім'я голови Буської районної ради 96 жителів Буського району з проханням не закривати очне відділення Крас­нен­­ської міської лікарні і зачитав звер­нення пра­цівників цієї лікарні. У відповідь Зіновій Курій виступив на  сесії, наполягаючи  на за­критті очного відділення. З огля­ду на недостатність фінансування районної ме­дицини. Правда, пообіцяв праце­влаш­тувати медперсонал від­ділення.

Голова районної ради Володи­мир Замроз запропонував постійній комісії Буської районної ради з питань праці, со­ціального захисту та охорони здоров'я на­селення й іншим депу­татам  виїхати в Крас­ненську міську лікарню, аби ви­вчити до­цільність такого карди­нального рішення. А го­лова комісії Тарас Яцейко зауважив, що конт­рольна цифра Кабміну на медицину Бу­ського району не за­безпечує навіть заробітної плати медичним працівникам, оскільки розрахову­ється лише відповідно до кількості населення Буського району і не  беруться до уваги реальні потреби медичних закладів. Не рятує си­туацію навіть щорічне затвер­дження ви­датків на медицину Буською районною радою більше, аніж контрольна цифра Кабінету Міністрів. Тому, якщо мислити логічно, без скорочення не обійти­ся. В такі умови поставила нас влада на всеукраїнському рівні.

А тим часом присутні у залі представники медиків Красненської райлікарні (на знімку зліва внизу) уважно слухали кожний виступ. Зважаючи на регламент, у дискусію не вступали, хоча свою чітку позицію висловили журна­лісту "Волі народу" (читайте у наступ­ному випуску "ВН").

Отож, залишивши обидва пи­тання відкритими, депутати при­ступили до розгляду  порядку денного. Насам­перед, як і годить­ся, з початком нового року затвер­дили план роботи районної ради на 2013. Опісля дали згоду на розміщення призовної дільниці Буського району у поліклінічному відділенні цент­ральної районної лікарні. Заслухали  звіт про ви­конання Програми со­ціально-еко­номічного та культур­ного розвитку району за попередній рік (допо­відала перший заступник голови РДА  М.Яцик) і затвердили відпо­відну програму на 2013.

Відхиливши подання прокурора Буського району про двох заступ­ни­ків голови ради, депутати перейшли до фі­нансів. Начальник фінуправ­ління РДА Михайло Постолюк детально доповів по трьох питан­нях – про уточнений районний бюджет Бу­ського району на 2012р.; про за­твердження звіту про виконання районного бюджету Буського ра­йону за 2012 р.; про внесення змін до по­казників районного бюджету Бу­сько­го району на 2013 рік (див. ст.6).

Цього дня керівники місцевих засобів інфор­мації Леся Дацко та Микола Іван­ців у сесійній залі під­би­вали підсумки виконання у 2012 році двох Програм ЗМІ – реалізації FM-мовлення і фінан­сової підтримки та розвитку Бу­ської райгазети "Воля народу". Опісля депутати за­твер­дили Угоду про порядок висвітлення ді­яльності органів державної влади та місцевого самоврядування району з часописом "Воля народу" на цей рік.

Також районні обранці затвер­дили цілу низку програм – розвитку малого та середнього підприєм­ництва, покращення матеріально-технічного стану об'єктів спільного користування за рахунок  субвенцій з місцевих бюджетів і фінансової підтримки розвитку АПК. Адже чітко розуміють, що хоча коштів ката­строфічно бракує, та насам­перед у кожній справі має бути чіткий план дій, тобто програма.

А ще затвер­дили Положення про районну премію в галузі культури, літератури, мистецтва, журналіс­тики, архі­тектури, патріотичного, фізичного та духов­ного виховання. За словами до­повідачки, керівника відділу куль­тури Людмили Ціхоцької, від­тепер щороку її присуджува­ти­муть трьом номінантам.

На сесію райради завітала й поважна гостя – донька Бориса Возниць­кого, – відомого мистецтво­знавця  і Героя України – генеральний директор Львівської національної галереї мистецтв Лариса Воз­ницька-Ра­зінкова (на знімку справа вгорі). Нагадаємо, що минулоріч районна рада при­своїла Борису Григоровичу звання "По­чесний громадянин Буського району", отож 14 лютого очільникам району ви­пала нагода вручити відповідне посвідчення і нагрудний знак його доньці. У свою чергу Лариса  Ра­зінкова подару­вала бущанам книги "Володар "Кам'яного персня" фо­то­­художника Василя Пилип'юка і письменника Романа Лубківського та фотоаль­бом до­сліджень Бори­са Воз­ницького і польських мис­тецтво­знавців про твор­чість видатного скульп­тора Івана Пінзеля.

Не обминули увагою і обласний конкурс мікропроектів місцевого розвитку згідно Програми прове­дення обласного конкурсу мікро­проектів Львівської обласної ради. Отож ухвалили рішення про участь у ньому. Йшлося цього дня і про оренду майна. Відтепер боксер­ський клуб "Самсон" проводитиме заняття в приміщенні РНД, на що дали згоду депутати. А також прий­няли рішення про передачу у власність Буської міської ради будинку, в якому сьогодні розміщується ПВКГ (водоканал) за умови, що міськрада прийме рішення про передачу в районну комунальну власність будинок на вул.Шкільній у Буську (у якому розміщувались початкові класи ЗОШ №2) – для створення будинку сімейного типу. Зазначу, що міські депутати, на жаль, не пішли назустріч, вирішивши це питання довивчити і розглянути на сесії у березні.

 

Ірина  ГАЄВСЬКА

Знімки Євгена ЯРЕМИ