Головна Економіка Бущина має можливість модернізувати 12 соціальних об’єктів на загальну суму 8,6 млн.грн.

Бущина має можливість модернізувати 12 соціальних об’єктів на загальну суму 8,6 млн.грн.

У  Буському районі за кошти німецького гранту в рамках реалізації  міжнародного проекту "Сприяння розвитку соціальної інфраструктури" за підтримки Українського фонду соціальних інвестицій (УФСІ) є можливість модернізувати 12 соціальних об'єктів, зокрема, школи та дитсадки, на загальну суму 8,6 млн.грн. Вже цієї неділі в Олеську та Сторонибабах відбудуться загальні збори громадян щодо підтримки цих проектів.

Як нам розповіла соціаль­ний  консультант Львівського регіонального представництва УФСІ Наталя Датченко, фонд реалізував на території України понад тисячу мікро­проектів на рівні місцевих громад. Почи­наючи з 2008 року УФСІ отримав чотири гранти на 17,1 млн.євро на реалізацію проектів у Луган­ській і Донецькій областях (7 млн.євро), в Криму (8,1 млн. євро) та Києві і Львові (2 млн. євро). У 2013 році отримало від Німеччини грант у 7 млн.євро на проект для Львівської, Кіро­воградської та Вінницької областей. На Львів­щині в проекті беруть участь громади Буського, Кам'янка-Бузького, Радехів­ського та Турківського районів. Проект має реалізо­вуватись на базі об'єкту соціальної сфери (школи, дитячі садочки, амбула­торії, фельд­шерсько-акушер­ські пункти, будинки культури, клуби, бібліотеки, водогони) і передба­чає проведення ре­мон­­т­но-будівельних робіт, прид­бання обладнання,  нав­чання та консу­льтаційні послуги для громад. Перевагу мати­муть мікропроекти з енергозбе­реження. УФСІ фінансуватиме 80% їх вартості.

Для участі у конкурсі мікро­проектів кожна гро­мада має виконати нас­тупні  вимоги. Об'єкт  соці­альної сфери, що пропо­нується для участі у конкурсі, має бути обра­ним загальними зборами громади; оцінена вартість мікропроекту має бути не меншою еквіваленту 50000 євро та не більшою 150000 євро; місцева громада повинна вкласти в реалізацію мікропро­екту не менше 20% вартості; громада на підтвер­дже­ння реальності технічного рішення має надати проек­т­но-кошторис­ну докумен­тацію, погоджену УФСІ та затверджену згідно вимог діючого законо­давства; мікропроект повинен мати істотний  позитивний вплив на енергозбе­ре­ження.

Економія енергії по кожному мікропроекту скласти не менше 20%. Перевагу матимуть мікро­проекти, які містять комп­лексні рішення з питань енергозбереження; є га­ран­тії забезпечення жит­тє­здатності об'єкту не менше 15 років.

Громада Буського ра­йо­ну вже не раз брали участь у подібних проектах (зокрема ІРООН) здобули певний досвід, зокрема органі­заційний, і розу­міють важ­ливість реалі­зації з їх  допомогою проб­лемних питань свого села, –  каже голова район­ної ради Володимир Зам­роз. Про позитиви та наслідки від такої спів­праці можуть розповісти нам житель і Побужан, і Заводського, приміром, які реалізували не один "про??вський" проект. Тому, перекона­ний, і  теперішня  пропо­зиція  зустріне не лише схва­лення, а й всебічну під­тримку у надбужанських селах.  Кажу про це, бо хочу, аби на зональні збори не лише прийшло усе село, аби люди виз­начились з об'єктом, який потребуватиме реконс­трукції, а й взяли активну участь у наступній реаліза­ції проекту. Бо, як відомо, фонд висуває необхідні умови для громади. Зок­рема має бути забезпе­чене 20-відсоткове фінан­су­вання. Кошти ці може надати і місцевий бюджет, і спонсори, і самі меш­канці. Тобто об'єкт мають споруджувати усією гро­мадою. Якщо нам вдас­ться виконати усі вимоги фонду, то Буський район може отримати нечувану за нинішніми мірками інвес­тицію – 8,6 млн.грн, у тому числі 6,9 млн.грн – від УФСІ. Це при порожньому   "бюд­жету розвитку" у районному бюд­жеті на цей рік.

Як нам повідомили в управлінні економіки РДА, подано заявки на участь у конкурсі на 12 спільно підібраних з фондом (згідно його вимог) об'єктів соціаль­ної сфери. Пода­ємо їх перелік та час проведення зборів, на яких громади мають підтри­мати їх включення до інвес­тиційного проекту.

Про хід зборів та реаліза­цію проектів газета інформу­ватиме своїх чита­чів. Просимо також вислов­лювати свої думки з приводу подібних проектів, які сприяють розвитку соціальної інфраструктури села, а значить і його збереженню.

Микола ІВАНЦІВ