Головна Економіка Вивіска є, чи буде автостанція? Або чергова порція локшини на наші вуха

Вивіска є, чи буде автостанція? Або чергова порція локшини на наші вуха

У березні мине рік, як Управління розвитку інфраструктури Львівської ОДА та ТзОВ "Радар-Транс" підписали договір №16, за яким останній зобов'язувався надавати  автостанційні послуги пасажирам та перевізникам на маршрутах внутрішньообласного сполучення, зокрема в м.Буськ. Але, як то кажуть, віз і нині там, справа не зрушила з місця. Не можу сказати, що нічого не пробували робити. Робили – і немало.

Всі ці перипетії висвітлювались на шпальтах «ВН».

Відбулося кілька сесій Бусь­кої міської ради, де піднімалось це питання, проводились гро­мадські слухання та засідання робочої групи, а також два за­сі­дання комісії з безпеки руху у ка­бінеті першого заступника го­лови РДА. Мова йшла про те, що для надання послуг паса­жирам ТзОВ "Радар-Транс" до існуючої території автостанції має відійти і автостоянка. Оскіль­ки депутати міської ради не знайшли вільної території для автотранспорту, то вирішили під майбутню авто­станцію віддати лише частину автостоянки. Спо­чатку йшлося про 15 соток за­гальної площі, згодом зійшлись на тому, що до існуючої території (а це майже 15 соток (0,1435 га) відійде ще 6 метрів автостоянки. Здава­лось би, рішення прийняте – мож­на при­ступати до облашту­вання авто­станції. Але жодні роботи не проводились ні восени, ні взим­ку.

На грудневій сесії депутати Буської районної ради ухвалили звер­нення до голови ЛОДА з приводу порушень ТзОВ "Радар-Транс" вимог чинного законо­давства та умов договору №16. А вже 3 січня цього року на ім'я голови Буської райради Володи­мира Замроза надійшов лист від ди­ректора ТзОВ "Радар-Транс" Петра Ребітви, де він повідомляє, що, "враховуючи ба­гаточисельні звернення грома­дян і на вико­нання рішення Буської районної ради №351 вжито невідкладних за­хо­дів що­до покращення куль­тури об­слу­­говування населен­ня та ор­га­­нізації надання по­слуг для на­се­лення. З цією ме­тою 3.01.2013р. підприєм­ст­вом укла­­де­но дого­вір орен­ди примі­щення для ор­ганізації ка­со­вого обслуговування та залу очі­ку­вання пасажирів. Ор­ганізована робота двох касирів і началь­ника автостанції, який забез­печує контроль за робо­тою автостанції на території.

Виконано комплекс робіт: візуальна інформація, розклад руху, перелік категорій осіб піль­гового проїзду, про стан до­рожніх умов та інше. Здійснено  переніс зі старої будівлі до нової авто­станції. Встановлюється сис­тема гучномовного зв'язку. Спіль­но з районним ДАІ роз­робляється та погоджується схема руху на території станції. В даний час здійснюються дооформлення реклами і візу­альної інформації (вивіска з найменуванням під­приємства та назвою авто­станції). Онов­лю­ються показ­ники на платформах.

Перенесення і закінчення всіх робіт зі старої будівлі на пос­тійне функціонування нової автостанції буде завершене 10.02.2013 р.».

Що це – звичайна відписка, чистої води окозамилювання, чергова порція локшини на наші вуха? Бо коли про­читала цей лист, була по­­ди­во­вана: по­слу­гами маршру­ток ко­ристуюся щодня, але жодних змін на автостанції не побачила, зо­крема нової візу­альної інфор­ма­ції, лише на вікні ста­рої каси залишився розклад руху марш­руток. Двері і старої каси, і нового залу очікування за­чинені. Немає ні обіцяного гучно­мовного зв'язку, ні двох касирів, ні на­чальника авто­станції. Зали­ши­лись лише ями з калюжами  брунатної води (ма­буть, від того каміння із за­лізничної колії, яке можна ви­користовувати лише на доро­гах за межами насе­леного пунк­ту, але аж ніяк не в центрі міста), з яких не можуть виїхати водії маршруток, коли ненароком колесом втрап­лять у них.

Правда, у листі зазначено, що всі роботи завершать до 10 лютого. Сьогодні вже 14.

Лариса ГАРАСИМІВ

Знімки автора

Р.S. Коли верстався номер, на автостанції відбулись певні зміни, навіть вивіска "перекочу­вала" на вікно нового примі­щен­ня, а зі старої каси зник розклад ру­ху маршруток. Двері ж обох при­міщень і далі зачинені. До речі, питання ро­боти авто­стан­ції мешканці Буська підні­ма­ли і на недільних громадських слуханнях, що відбулися у музичній школі.

Р.Р.S. У середу, 13 лютого, перед виходом четвергового номера «Волі народу» та напе­редодні сесії рай­ради близь­ко полудня двері нового при­міщення автостанції вже були відчинені і у присутності ди­ректора ТзОВ «Радар-Транс», представників РДА та міліції проводились підготовчі робо­ти з встановлення стендів з інформацією. До 16.00 год. три стенди розмістили на стіні. Більше змін не від­булося, хіба що на старій касі з’явилось ого­лошення про зміну руху авто­бусів на марш­руті Львів-Чаниж-Топорів-Гута.