Головна Коротко Зважати на думку громади

Зважати на думку громади

У вівторок голова районної ради Володимир Замроз та керівник апарату ради Богдан Глова у Ка­м'янці-Бузькій зустрі­лись з головою місцевої ради Василем Ковталом та членами ініціативної групи, яка ство­рена в сусідньому районі з метою роз­гляду актуальних питань, які мо­жуть виникнути в майбут­ньому в резуль­таті адміністра­тивно-те­риторіальної реформи. Громада Кам'янеччини, занепо­коєна фактами перене­сення з їхнього району окремих держав­них структур (пошта, податкова, сан­станція), звер­ну­лась до су­сі­дів з пропозицією вироблення спільних підходів до можливого укрупнення районів. Зваживши теперішню по­літичну ситуацію, учасники обгово­рень зійшлися на думці, що питання об'єднання районів недостатньо опрацьо­вано насамперед з боку за­коно­давства, не на часі, а тому може викликати суспільне збу­рення. Проте маємо бути готові в май­бутньому до такого кроку. І тому маємо виробити принципи об'єд­нання – вмотивовані, підтри­мані громадою, з тим, щоб зго­дом за­пропонувати їх законодавцю.