Головна Листи Чужих дітей не буває

Чужих дітей не буває

На сьогодні не втрачає актуальності проблема пияцтва та тютюнопаління серед дітей та підлітків. Кожен десятий з них під час скоєння будь-якого кримінального чи адміністративного правопорушення перебуває у стані алкогольного сп'яніння.

Нагадуємо, що в лютому 2012 року набрав чинності Закон України "Про вне­сення змін до деяких законодавчих актів Ук­раїни щодо обмеження споживання і про­дажу пива та слабоалкогольних напоїв", від­повідно до якого внесено зміни до Кодексу України про адмі­ністративні правопору­шення, а саме до статті 156, згідно з якою пе­редбачено заборону пива (крім безал­когольного), алко­гольних, слабоалко­голь­них на­поїв або тютюнових виробів особі, яка не досягла 18 років.

Порушення працівником підприємства (організації) тор­гівлі або громадського хар­чування правил торгівлі пи­вом, алко­гольними, слабоал­ко­гольними напоями і тю­тюновими виробами тягне за собою накладання штрафу від тридцяти до ста неоподат­ко­ваних мінімумів доходів гро­ма­дян (від 510 до 1700 грн).

Легкий доступ до алкоголю – це одна з головних причин, чому неповнолітні особи так активно його вжи­вають. Що­разу частіше можна заува­жити те, що продавці продають ал­когольні напої неповнолітнім, не звертаючи увагу на вік юно­го покупця, не кажучи про пере­вірку його документів.

Алкоголь здатний затягу­вати посту­пово. Молодь та діти не помічають, як, починаючи з пива та спиртовмісних на­поїв, стають залежними від них. Цьому сприяють по­пу­лярність модного бренду і агресивна ре­клама, які пропагують вжи­ван­ня цих напоїв і формують у мо­ло­ді не­адекватне ставлення до вживання алкогольних напоїв.

Аналогічний стан справ із тютюно­палін­ням у молодіж­ному середовищі. Отож, ша­новні дорослі, аби не розпла­чу­ватись май­бутнім та здоро­в'ям своїх дітей, будьте уваж­ними до сьогодення. Також мі­ліція звер­та­ється з проханням не­ухильно дотримува­тися чин­ного законодавства, не про­да­вати пиво, слабоалко­гольні чи алкогольні напої або тю­тю­нові вироби неповноліт­нім. За­ду­майтесь, що хтось мо­же за­про­понувати ви­пити чи заку­рити ва­шій дитині, і ніхто не знає, до яких наслідків це може призвести.

Під час літніх канікул велика кількість дітей віком до 16 років у нічний час перебуває у за­кладах для розваг. Тому звер­таємось до власників закладів, у яких проводиться діяльність у сфері розваг, а також гро­мадського харчування – на­лежно виконуйте ви­моги За­кону, пам’ятайте про ст.180-1 КУпАП «Порушення по­рядку пе­ребування дітей у закладах, у яких провадиться діяльність у сфері розваг, або за­кладах гро­мадського харчу­вання тягне за собою накла­дення штрафу на посадових осіб підприємств, установ, ор­ганізацій незалежно від форми власності, громадян – влас­ників підприємств чи уповноважених ними осіб, громадян – суб’єктів підприєм­ницької діяльності від двадцяти до п’ятдесяти неоподатко­вуваних мінімумів доходів громадян».

Також звертаємось до місцевих жителів – не зали­шайте дітей без нагляду.

Пам’ятайте, чужих дітей не буває!

Андрій Дуткевич,

старший лейтенант міліції