Головна Освіта Цьогоріч 19 червня виповнилось 115 років з часу заснування Товариства “Просвіта” в...

Цьогоріч 19 червня виповнилось 115 років з часу заснування Товариства “Просвіта” в селі Ракобовти

З цієї нагоди 30 червня у приміщенні Народного дому відбувся історико-мистецький вечір, організований завідувачем місцевої бібліотеки М.Смолінською та директором Народного дому О.Озімко.

У рамках заходу ведучі Т.Остап, О.Вітів, В.Гузій, І.Тим­чишин та І.Мороз озна­йо­ми­ли глядачів з історією Това­риства, його діяль­ністю, а також роз­кри­ли зна­­чення "Про­світи" для сьогодення. Розпо­віли, чим дороге для сельчан Това­рист­во та скіль­ки пра­ці вкладено попе­ред­ни­ками для його функ­ціону­вання. Також ведучі за­кли­кали сучасну молодь йти шляхом предків, наповню­вати свої серця любов'ю і запалом до праці разом із сучасною "Просвітою".

Глядачі мали змогу на­солодитися прекрасним співом дівочого ансамблю Народного дому та послу­хати пісні про Україну. На свято завітали баба Па­раска (В.Чучман) і баба Па­лажка (І.Приставська), за­кохана баба Яга (І.При­ставська). На сцені також можна було побачити сучасну ін­сценізацію казки "Коло­бок" у виконанні учнів міс­цевої школи. Гумореску "Язиката Хвеська" імпрові­зу­вали О.Гавлюк, Т.Остап, І.Тимчишин, В.Романів та О.Кіра. На сцені також виступили наймолодші просвітяни села – дошкіль­нята. До слова запросили місцевого пароха о.Бог­дана Юрківа і вчителя-пенсіонера М.Боднарчука.

Завбібліотекою  М.Смо­лінська на основі першо­джерел, зокрема архівних документів, у 2009 році на­писала книгу "Історія Това­риства "Просвіта" села Ра­кобовти. У ній висвітлені про­цеси культурно-націо­нального відродження се­ла на зломі ХІХ-ХХ ст. І хоч істо­ричної літератури з цієї те­матики бракувало, за­пов­ню­вала прогалину людська пам'ять. На щас­тя, живий ще місцевий старожил М.Бод­нарчук, спогади якого неабияк до­помогли глибше дослідити історію "Просвіти" с.Ракобовти.

Також у сільській біб­ліо­теці М.Смолінська підготу­вала виставку творів літе­ратури та фотодокументів під назвою "Світло "Про­світи", представивши сторін­ки славної історії та ді­яльність "Просвіти" від дня засну­вання до наших днів, а також діяльність україн­ських па­тріотичних філій Товариства, її організаторів і діячів. Окремий розділ при­свя­чений діяльності "Про­світи" у Ракобовтах.

За свої 115 років існу­ван­ня Товариство "Про­світа" се­ла Ракобовти за­знало часи яскра­вого роз­квіту і трива­лого занепаду. Та щоразу, як ча­рів­ний Фенікс, воно са­мовідро­джу­валося, від­новлювало свою діяльність зі ще біль­шим розмахом. І сьо­годні добрі традиції поперед­ників продовжують су­часні просвітяни-ентузіасти.

(Вл.інф.)