Головна Політика Депутати Буської районної ради за бюджет розвитку, а не проїдання

Депутати Буської районної ради за бюджет розвитку, а не проїдання

Напередодні святкового дня 8 березня депутати зібрались у сесійному залі на позачергову сесію Буської районної ради, аби обговорити такі болючі питання, як оптимізація і реорганізація в охороні здоров'я, освіті та культурі. Відтак про стан своєї галузі у районі та реформування звітували керівники відділу освіти, культури Богдан Глуховецький і Людмила Ціхоцька і головний лікар Буської ЦРЛ Зіновій Курій. До слова, саме до Зіновія Степановича у депутатів було найбільше запитань.

 

Турбує депутатів доля оф­тальмологічного відділення Крас­ненської лікарні, відсутність  ква­ліфікованих медиків в амбу­ла­торіях і можливість прийому у селах лікарів з ЦРЛ, діяльність стоматологічних кабінетів та зубних лікарів, робота яких (як і кожна пломба) є платною, який статус має Олеська лікарня, де на сьогодні перебувають важко­хворі і немічні, котрі потребують соці­ального супроводу (тобто хоспіс це, чи ні?) та низка інших проблем. Питання звучали з вуст депутатів Богдана Глови з Крас­ного, Василя Горбача з Топорова, Сергія Бон­да­­ренка з Завод­ського, Ольги Малої з Олеська, голови райради Володимира Замроза і його за­ступника Ми­хайла Гаєвського. У підсумку інформацію про стан оптимізації взяли до відома, та заходи з  реформування, наслід­ком яких є скорочення працівників і цілих відділів, вирішили при­зупинити. Відтак доручили про­фільним депутатським комісіям вивчати усі пропозиції з цього болючого питання.

А ось з при­воду критичної ситуації, яка скла­лася в галузі охорони здоров'я Буського ра­йону у зв'язку з ре­формуванням і звернення де­путатів до Прези­дента В.Януко­вича, Прем’єр-міністра М.Аза­рова, міністра охорони здоров’я В.Богати­рьової і народного депутата І.Сех, Богдан Глова процитував ст.49 Конституції України: Охо­рона здоров'я за­безпечується державним фі­нан­­суванням відповідних со­ціально-еконо­мічних, медико-санітарних і оздоровчо-про­філактичних програм. Держава створює умови для ефек­тив­но­го і до­ступ­ного для всіх грома­дян медич­ного обслугову­вання. У держав­них і комуналь­них закладах охо­рони здоров'я медична допо­мога надається безоплатно; існуюча мережа таких закладів не може бути скорочена. Дер­жава сприяє розвиткові ліку­вальних закла­дів усіх форм власності. Також наголосив на ч.3 ст. 142: Держа­ва бере участь у формуванні доходів бюджетів місцевого самоврядування, фі­нансово підтримує місцеве само­вряду­вання. Витрати органів місце­вого самовряду­вання, що ви­ник­ли внаслідок рішень орга­нів державної влади, компен­су­ються держа­вою.  Проте, як за­уважив депу­тат, останнім часом ми не від­чуваємо виконання державою своїх зобов'язань, особливо щодо забезпечення функціонування існуючої мережі в галузі медицини.

Щодо сумнозвісного листа департаменту охорони здоров'я Львівської ОДА від 15 лютого 2013 року, в якому зобов'язано головних лікарів в термін до 20 лютого 2013 року розробити конкретні заходи щодо опти­мі­зації витрат та мережі бюджет­них установ на 2013 рік в галузі медицини, зокрема оптимізу­вати в Буському районі мережу на 400000 грн і ліжковий фонд на 837000 грн, то з цього приводу Богдан Глова заявив, що не розуміє статусу такого докумен­та. В орга­нах влади існують чіткі вимоги до виконавчих докумен­тів, а саме ними є розпоря­джен­ня та на­кази, в органах місцевого само­врядування – рішення се­сій, на вищому рівні – постанови, а та­кож закони, кодекси, підза­конні акти та Конституція України як найвищий закон держави. Проте в надісланому документі депар­таменту ми читаємо, що на ви­конання доручення першого заступника Львівської ОДА департамент охорони здоров'я ОДА направляє лист директора департаменту фінансів та зо­бов'язує  щось зробити головних лікарів? А де посилання хоча б на один нормативний документ в цьому листі? Також депутат наголосив, що такі реформи, які ведуть лише до скорочення важ­ливих для людей  галузей, нам не потрібні.  В результаті Бог­дан Глова запропонував підтримати вищезгадане звернення (див.поруч).

Наступним у порядку ден­ному сесії було не  менш важливе питання фінансів. Йшлося про внесення змін та доповнень до показників районного  бюдже­ту на 2013 р. Після виступу на­чальника фінуправління РДА М.Постолюка депутати прийняли рішення стосовно коштів з об­ласного бюджету на відшко­ду­вання кредиторської заборго­ваності. А ось пропозицію ЛОДА та РДА щодо скерування залишку минулорічних бюджетних коштів (а це більше 600 тис.грн, які депутати вже розподілили ще на минулій сесії) на заробітну плату і енергоносії районні об­ран­ці не підтримали. Вони пере­конані, що повинен бути бюджет розвитку, а не проїдання.

Цього дня депутати пере­обрали голову постійної комісії з питань розвитку підприєм­ниц­тва, транспорту, зв'язку та реалізації державної регуляторної політики. Від своїх колег такий мандат довіри отримав Юрій Владика. Нагадаємо, що його поперед­ником була Мар'яна Діжак, якої вже давно не бачили в сесійній залі. Отож задля ефективної діяльності комісії довелось шукати їй заміну. Юрій Владика, як новий голова комісії, став і членом Президії райради.

Насамкінець районні обранці розглянули і вирішили питання діяльності дитячого будинку сімейного типу, прийнявши у спільну власність територіальних громад Буського району нерухоме майно територіальної громади міста Буська – житловий будинок №28 на вул.Шкільній. Примі­щен­ня одразу передали на баланс відділу освіти, молоді і спорту РДА, його реконструюють і батьки-вихователі зможуть приступити до виховання дітей у дитбудинку сімейного типу.

Ірина ГАЄВСЬКА