Головна Політика На Бущині садочки не закриватимуть, а розширятимуть

На Бущині садочки не закриватимуть, а розширятимуть

В Україні гостро постало питання дитячих дошкільних навчальних закладів (ДНЗ).

Їх не лише бракує, але через недостатнє фінансування деякі з них змушені зачинятися. Хоча під час розширеного засідання уряду Віктор Янукович акцентував на проблемі відсутності дитячих садочків і доручив уряду впродовж двох років створити не менше, як 100 тисяч нових місць у ДНЗ.

За словами уповноваженого Президента з прав дитини Юрія Павленка, на сьогодні розвиток мережі дитячих садків відбу­вається за трьома основними напрямками. Йдеться про  будів­ництво нових установ; рекон­струкцію та відновлення роботи об'єктів, які  тривалий час не пра­цювали; відкриття груп дошкіль­ної освіти в інших освітніх за­кладах. А також про капітальні ремонти, модерні­зацію матері­ально-тех­нічної бази діючих дитсадків, відкриття груп для дітей, які потребують корекції фізичного або розумо­вого роз­витку. Він наголосив: "В.Янукович вважає неприпус­тимим скоро­чення фі­нансу­ван­ня дошкільної освіти з централь­ного та міс­цевих бю­джетів. Фі­нансування має йти відповідно до державної про­грами розвитку дошкільної освіти, затвердженої Урядом до 2017 року. Крім того, акцентувати увагу на необхідності не тільки збіль­шення кількості дошкільних установ для дітей у віці від 3 до 6 років, а й на важ­ливості розвитку мережі ясель­них груп для дітей до трьох років". До речі, роз­ши­рити мережу дошкільних закла­дів пропону­ється за рахунок при­ватного сек­тору. "Не зможе зробити цього держава кому­нальними ресур­сами, макси­мально сприяйте розвитку ме­режі приватних дитсадків", – сказав Президент на засіданні Кабміну.

Щодо ситуації з ДНЗ на Бущині, то складається враження, що нам може по­заздрити не один район області. Навіть незважа­ючи на те, що у нас мережа ДНЗ не є добре розвинутою (13 садків на цілий район) в порівнянні з таки­ми районами, як і Бродів­ський чи Ра­дехівський (26-28 садків).

Як повідомила головний спе­ціаліст районного відділу освіти Галина Олійник, на 1 січня 2013 р.в районі є 3 тис.226 дітей віком від 0 до 6 років. З них усіма фор­мами дошкільної освіти охоп­лено 31,4 % (1тис.9 дітей), що є непоганим результатом. Зо­крема, дошкільну освіту здобу­ває 98% дітей п'ятирічного віку.

Яка ситуація в нашому районі, чи є загроза закриття дошкільних  установ –  у розмові з началь­ни­ком фінансового управ­ління Бу­ської РДА Михайлом Постолюком.

"Що стосується ДНЗ, то в ра­йоні функціонують одно, – двох – чо­тирьох – та шестигрупові садки, – каже він,– і всі вони в повній мірі забезпечені коштами на оплату праці працівникам, комунальних послуг. Крім цього, наголошую, усі дошкільні  навчальні заклади ма­ють кошти ще й на розвиток, чого не мають такі галузі як медицина, культура, загальноосвітні школи. В розвиток входить придбання починаючи від елементарних речей – дитячої літератури, канц­товарів, закінчуючи видатками капітального характеру – ремонт в групах, приміщень, перекриття покрівель тощо.

У цілому на 2013 рік по Бусь­кому району на утримання до­шкілля передбачено: загальним фондом – 7 млн 475 тисяч гри­вень; спецфондом (містить ка­пітальні видатки) – 1 млн 432 тис. Разом – 8 млн 907 тисяч, що на 14 тисяч більше, аніж у 2012 р. Це означає, що немає і не може бути жодних обмежень у фінансуванні дитячих установ. В підтвердження наведу  конкретні суми по кожному дошкільному закладу району.

На три ДНЗ Красного перед­бачено 2 млн 295 тисяч гривень (заг.фонд – 1995 тис. спецфонд + 300 тис.); на Олеське "Дже­рельце", де функціонує одна група і планується відкриття ще однієї – 326,3 тис. (286,3 тис. + 40 тис.); на два садочки Буська + 2 млн 727 тис. (2 млн.157 тис. + 570 тис.), зокрема в "Берізці" відкривати­меться п'ята група; на "Оленку" в с.Новий Милятин, де  діє одна група і  запланована ще одна, – 540 тис. (420 тис. + 120 тис.); Ожидів – 597 тис. (517 тис. + 80 тис.); Сторо­нибаби – 570 тис. (463 тис. + 107 тис.); на Андріївський  "Барвінок", який в майбутньому  буде одним з найбільших в районі дошкільних закладів на шість груп, а сьогодні там  функціонує 2 групи – 533 тис. (455 тис. + 78 тис.); Заводське – 471 тис. (436 тис. + 36 тис.); По­бужани (в минулому році відкрили другу групу) – 570 тис. (495 тис. + 75 тис.); Утішків – 272 тис. (247 тис. + 25 тис.).

Як бачите, дані цифри свід­чать про те, що загрози закриття садочків в районі не має, а навпа­ки йде процес їх розширення".

Інна  ПАЛАМАР