Головна Сільське господарство Здорове насіння – щедрий врожай

Здорове насіння – щедрий врожай

Щорічно в Україні діяльність шкідливих організмів (хвороби, шкідники) зумовлює значні втрати зерна та продукції рослинного походження. В рослинництві для отримання запланованого врожаю велике значення має оптимізація фітосанітарної ситуації. Це досягається дотриманням агротехнічних заходів, використанням стійких сортів в поєднанні із застосуванням хімічних засобів захисту рослин.

У зв’язку з несприятливими погодними умо­вами насіннєвий матеріал, як правило, стає дже­релом інфекції. Виключно через насіння відбу­вається ін­фек­ція рослин летючою сажкою. Фу­заріози і гель­мінтоспоріози зернових поширю­ються як через на­сіння, так і через грунт. Ви­нят­кове значення в об­ме­женні поширення хворіб і розмноження шкідників мають оптимальні строки сівби. Ранні – сприяють ураженню рос­лин борош­нистою росою, сніговою пліснявою, вірусними хво­робами, по­шкодженню сходів злаковими попели­цями, му­хами, а пізні – ін­тенсивнішому ура­женню сажковими хворобами.

Зернівка злаків є не що інше, як спе­ціалізована форма рослини, стійка до несприятливих умов се­редовища. А от наступна стадія – про­росток – є най­уразливішою в розвитку рослини. Цілий комплекс шкідливих організмів (гриби, бактерії, віруси, шкідники) мо­жуть впливати на ріст і роз­виток мо­лодої рослини. Наслідком ура­жен­ня є зниження житттєздатності та енергії про­ростання насіння, кореневі гнилі, затримка росту і розвитку. Саме тому передумовою отримання ви­соких врожаїв є знищення патогенів на початкових ста­діях розвитку зернових культур, тобто протрую­вання посівного матеріалу (зерна). Ефективність про­труювання залежить від пра­вильного вибору препарату та підготовки самого посівного ма­теріалу. Він повинен бути чистим за сортовим складом, мати ви­соку енергію проростання та польову схожість. Якість протруєння залежить від мікро- та  макро­тріщин, чим більше такого зерна, тим менша частка діючої речовини препарату потрапляє на здорове зерно, зменшення якої призводить до підвищення ступеня ураження хворобами.

Асортимент протруйників, дозволених до вико­ристання в Україні, представлений в основному сис­темними фунгіцидами з двома-трьома діючими ре­човинами, що мають високу біологічну ефек­­тив­ність  не тільки проти збудників хворіб, але й щодо самої рослини. Вони забезпечують надійний захист рослин від поверхневої насіннєвої інфекції (тверда сажка пшениці), проти внут­рішньої інфекції (ле­тю­ча сажка пше­ниці та ячменю). До та­ких препаратів відносяться: Вітавакс 200 FF, в.с.к., Ламардор 400 FS, т.н., Кінто Дуо к.с., Максим Стар 025 FS, т.к.с., Скар­лет, м.е., Вінцит Форте SC, к.с. та інші.

Розвиток кореневих гнилей пе­ре­буває в прямій залежності від умов вирощування культур. Пору­шення тех­нології як обробітку грунту, так і подаль­шого вирощування зер­нових призводить до значного під­вищення рівня розвитку хворіб. Тому перед­по­сівна обробка насіннєвого матеріалу є першо­черго­вим та необ­хідним елемен­том зниження рівня роз­витку захворювань та досягення високих врожаїв. А тому тут у пригоді стане біологічний пре­парат План­риз, який можна замовити у Державній установі "Львівська обласна фіто­санітарна лабораторія".

Отже, протруювання насіння – обов'язковий технологічний прийом при вирощуванні сільсько­гос­подарських культур, який дає можливість за­хистити насіння від поверхневої та внутрішньої, а в окремих випадках і аерогенної інфекцій.

Володимир Баландюк,

державний фітосанітарний інспектор