Головна Життя Хто ж таки нарешті захистить права мешканців гуртожитків у Буську?

Хто ж таки нарешті захистить права мешканців гуртожитків у Буську?

Тема гуртожитків –  одна з тих, що завжди була і буде на часі, особливо, коли йдеться про права людей, котрі там проживають. Верховна Рада ухвалила закон, який дозволяє мешканцям гуртожитків приватизувати належні їм житлові приміщення. Відтоді вже минуло 4 роки, але, схоже, що до бузецьких гуртожитків так і не "дійшли руки". За словами мешканців, про приватизацію вони лише мріють, оскільки для цього  необхідно, щоб спочатку гуртожитки були передані у комунальну власність. Тож коли місто

готове буде прийняти гуртожитки до себе, – дізнавалися у міського голови Ростислава Сліпця.

Спочатку було

Нагадаємо, що 21 червня 2012 року Верховна Рада ухва­лила Закон України "Про за­гальнодержавну цільову прог­раму передачі гуртожитків у власність територіальних гро­мад на 2012-2015 роки". Ана­логічний закон було прийнято і у 2008 році. Але, судячи з наших гуртожитків,  за 4 роки закон до них ще "не дійшов".

Як ми вже писали (див. "ВН" за 16.02.2012 р.), колись буські "бараки" належали ВАТ "Буськ­сільбуд" (колишня ПМК-9). Та ко­ли підприємство при­пинило діяльність, ці будівлі, так би мо­вити, зависли у повітрі. Минуло  20 років, як ними ніхто не опі­ку­ється, лише люди, котрі там про­живають, роблять бодай щось, аби їхні кімнати нагадували  житло. Хоча ті умови, в яких вони живуть, не можна назвати умо­вами про­живання, а  радше – іс­ну­вання. З комунальних послуг  мають лише світло, воду носять з криниці, газу немає, тому стіни в приміщеннях мокрі, скрізь грибок  – а там, до слова, жи­вуть й малі діти.

Все, мабуть, залишилося б  без змін, якби минулого року "Воля народу" не провела жур­налістське розслідування і за фактом вия­вила  наступне: (що підтвер­дило регіональ­не відділення фонду державного майна України по Львівській об­ласті): "Оскільки ВАТ "Буськ­сіль­буд" створено на базі майна облас­ної комунальної власності (рі­шення Львівської обласної ради народних  депута­тів від 6.05.1995 №51 "Про по­рядок приватизації об'єктів ко­мунальної власності в 1995 р."), майно, яке не увійшло до статут­ного капіталу акціонер­ного това­риства, є власністю Львівської обласної ради". Отож, виходить,  що бузецькі гуртожитки 20 років ніби мали власника, який, на жаль, забув  чи то не знав, що їх має. А повно­важення щодо управлін­ня майном обласної комуналь­ної власності покладалися на Львів­ську обласну державну адмі­ністрацію.

Папір усе стерпить?

Оскільки гуртожитки №1 та №2 на вул.Надсяння, як з'я­су­валось, є власністю Львів­ської обласної ради та перебувають в управлінні ЛОДА, виконавчий комітет Буської  міської ради 27 серпня минулого року звернувся до обласних очільників з про­ханням провести капітальний ремонт приміщень, які знахо­дяться в катастрофічному стані, з подальшою передачею їх у комунальну власність (як перед­бачає закон). Також за­значили, що після пожежі в лютому 2012р., внаслідок якої згоріла половина гуртожитку, без житла залиши­лись чотири сім'ї. Якби в розпо­рядженні Буської міської ради був вільний житловий фонд, людей, потерпілих внаслідок пожежі, переселили б, але, на жаль, такого не має. Виділити кошти на ремонт об'єктів, що не належать територіальній гро­­маді міста, міська рада також не може, та й немає. То­му вико­нав­чий комітет висло­вив прохання не зволікати з вирішенням даного питання.

Слід відмітити, що восени 2012 року на зустрічі з меш­кан­­цями вищезгаданих гур­тожитків колишній голова обл­ради, а нині депутат Вер­ховної Ради України Олег Пань­кевич  обіцяв вирішити проблему з ремонтом. Але, як говорить українська при­каз­ка: "Обіцяного три роки чекають". Рік вже минув…

За словами міського  го­ло­ви Ростислава  Сліпця, чис­ленні звернення та запити до ЛОДА та облради не принесли очіку­ваних результатів – лише пись­мові відповіді. "Місто готове взяти гуртожитки на свій баланс, – гово­рить він. – Це дало б можливість 16  за­реєстрованим жителям при­ватизувати належні їм квад­ратні метри. Але нехай влас­ник доведе їх до якогось нор­маль­ного стану, до при­кладу – пере­криє дах, що зго­рів. Зрештою, якщо не може цього зробити, то нехай виді­лить кошти, а ми самі вже зробимо". 

Може прокуратура допоможе

Сьогодні вже й прокура­тура Буського району стала на за­хист прав мешканців.Ось що по­відо­мив "ВН" в.о. про­курора Бусь­ко­го району, мо­лодший рад­­ник юсти­ції Р.Ро­маник: "Про­ку­ра­­турою Бу­ського райо­ну прове­дено пе­ре­вірку додер­жання ви­мог чин­но­го законо­давства щодо за­без­печення конститу­ційних прав на житло громадян, які про­живають у гуртожитку. Згідно із ст.3 За­кону України "Про за­безпечення реалізації житлових прав меш­канців гур­тожитків" пе­ред­ба­чено, що усі гур­то­житки під­ля­гають пере­дачі у власність тери­то­ріаль­них громад. Од­нак, проведеною пе­ревіркою проку­ратурою ра­йону вста­нов­лено, що гурто­жит­ки, які зна­хо­дяться на те­риторії м.Буськ на вул.Надсян­ня, 1 та вул.Над­сяння,2, не пе­ре­дані у влас­­ність терито­ріальної гро­мади м.Буськ. З метою усу­нен­ня зазначених порушень вимог чинного зако­но­давства внесе­но подання на ім'я голови Львів­ської обласної державної ад­мі­ні­­стра­ції для забез­пе­чення реалізації дер­жавної політики щодо кон­сти­ту­цій­ного права мешканців гурто­житків на житло  відпо­відно з вимогами закону".

Результат перевершив очікування

Тут можна було б поста­ви­ти крапку, бо якщо вже прокура­тура взялася за справу, то до­веде її до логічного кінця. Але як писав відомий сучасний  пись­менник Пауло Коельо, "закони створені не для розв'язання проблем, а для нескінченного затягування суперечок". Нещо­давно, а саме 17 липня цього року, на ім'я міського голови Ростислава Сліпця надійшов лист з управ­ління майном спіль­ної власності Львівської об­лас­ної ради, в яко­му було чорним по білому напи­сано: "На ваш лист щодо прий­няття невід­кладних заходів для проведення ремонту гуртожитків №1 та №2, що на вул.Надсяння  м.Бу­ськ, повідомляємо: вище­згадані будівлі в процесі при­ватизації цілісного майнового комплексу Буської ПМК-9 не ввійшли до статутного фонду ВАТ "Буськ­сільбуд" та до цього часу залишаються на балансі цього акціонерного товариства. (Чи означає це, що досі "ВАТ Буськ­сільбуд" існує?Ред.). Окрім цьо­го, дані будівлі не зареєст­ровані на праві власності за Львівською обласною радою. Враховуючи вищевикладене, ні Львівська облрада, ні управ­лін­ня майном спільної власності не наділені повноваженнями щодо обслу­говування житлово­го фон­ду та вирішення пи­тань, пору­шених у листі".

Отакої!? Чим не грім серед ясного неба? Що стало причиною такої відповіді? Невже таким чином облрада зняла зі себе  відповідаль­ність? І хто ж  тоді буде вико­нувати закон?

Інна ПАЛАМАР