Головна Історія Учителям – повагу й розуміння, школі – життя

Учителям – повагу й розуміння, школі – життя

Як усе починалось

Після звільнення Бу­сь­кого району від німецьких окупантів 18 липня 1944 року відновили свою діяльність заклади освіти у місті Буську. У 1945 році поруч з серед­ньою школою від­кри­лась семирічна школа. Її директором став Сюсюрченко Іван Андрі­йович. Навчання ве­лося на належному рівні, велика увага приділялась військовій підго­товці. О 8.15 кожного ранку проводилась фіззарядка у су­проводі духового оркестру. Фізруком школи був Клімов Іван Тихонович.

Поруч з військовою підго­товкою розвивалась художня само­діяль­ність. В цій атмо­сфері розкрився талант сес­тер Бай­ко – Марії, Ніни, Даниїли, котрі отри­мали перемогу на облас­ному конкурсі і їх за­просили на навчання у Львівську кон­сер­ваторію. Посаду ди­рек­тора після І.А.Сюсюрченка отримала Сандулова Марія Василівна, завучем пра­цював Петренко Борис Ілліч, який, маючи музич­ну освіту, часто виконував для вчителів музич­ні твори Баха, Шуберта і Огінського.

Після уроків працювали гуртки: танцювальний (керів­ник Яценко К.С.), хоровий (Дов­бенко В.Ф., а згодом Бошко В.І.), фізкультурний (Клімов І.Т.).

Гуртківці худож­ньої само­діяльності висту­пали з кон­цертами в район­ному клубі та в підшефному колгоспі, і обов'язково перед виборцями під час виборів. Та­кож їздили на об­ласні олімпіади. Експо­нати гуртка "Юннати" (керів­ник Слива Н.Д.) потра­пили на республіканську ви­ставку.

З 1956 року школу очолив Аверченко Микола Вікторо­вич, учасник війни, офіцер запасу. Пер­шою срібною медалісткою стала випускниця 1957 року На­батова Світлана Сергіївна. Пе­дагоги давали міцні знання своїм вихованцям. Учителька хімії Слива Ніна Дмитрівна вже в ті роки проводила уроки із вико­ристанням хімічних реак­тивів. Також у школі працю­ва­ли: Ющенко Олександра Олек­сі­ївна – вчитель географії, Сосюр­ченко Катерина Теренті­ївна і До­машова Ліза Андріївна – математики. А завуч Б.І.Пет­ренко викладав російську мо­ву і літературу. Його колегами по кафедрі була Міночкіна  Марія Іванівна, Поно­мар Марія Іванів­на та Оводенко Олександра Пе­трівна. Кафедру словес­ників по­­повнювали вчи­телі ук­­раїн­ської мови та літе­ра­тури: Пле­чен­ко Настя Михай­лівна, Лесь­ків Раїса Кирилівна, На­горна Віра Іванівна. Вчи­те­лем анг­лійської мови був Лесь­ків Павло Іва­но­вич. Радюк Ва­силь Сидо­рович – вчи­тель фі­зи­ки, його дружина, Вален­тина Ан­тонівна – вчитель іс­торії.

У школі історію також ви­кладала Баб'як Емілія Макси­мівна. Добрий початок учням школи давали професійні вчи­телі початкових класів: Каліні­ченко Євгенія Андріївна, Чуйни­шина Юлія Михайлівна, Патер-Розумовська Клементина Ада­мівна, Колієвська Олек­санд­ра Іванівна, Щур Ольга Василівна, Гавриленко Катери­на Іванівна. Бібліотекарем школи була Чемоватова Єлиза­вета Олек­сандрівна, піонерво­жатою – Корецька Наталя Антонівна.

Нова адреса школи

З першого вересня 1962 року школа отримала нову адресу у зв'язку зі споруджен­ням приміщення на вулиці Петру­шевича, 41 (на знімку), де знахо­диться і по сьогодні. Першими випускниками були 32 учні, серед них Полуніна (Субоч) Світлана Митрофа­нівна – вчи­тель англійської мо­ви, Сос­новський Йосип Лу­к'я­но­вич – викладач хімії, пра­цівник рай­во, Добровлян­ська Ірина Во­лодимирівна – вчи­тель анг­лій­ської мови, Ко­вальчук Бог­дан Васильо­вич – доктор мате­матичних наук, декан мате­ма­тичного факуль­тету Львів­ського уні­вер­си­тету імені Івана Фран­ка, Драч Борис Сергійович – доктор хімічних наук, про­фесор, який і сьо­годні працює в Академії наук, Лісовський Микола Іва­нович – очолив у Башкирії Мініс­терство нафти і газу, Бучко Володимир Ми­хай­лович – доктор медичних наук.

На високому рівні вда­лось організувати навчально-ви­ховний процес, зокрема на­прямки: фізичне, тру­дове та естетичне вихован­ня. Велику увагу у цей час приділяли ви­робничому на­вчан­ню. За шко­лою було за­кріплено двадцять дев'ять гектарів землі. Безпо­се­ред­ньо відповідав за обро­біток землі вчитель хімії, ке­рівник виробничого навчання По­чап­ський Роман Михай­лович.

У 1964 році прийшла моло­да вчителька хімії Вітрук Та­міла Григорівна. Фізику в цей час викладали Мацьків Йосип Іва­нович, Следюк Микола Пи­ли­пович. Разом з ними у ко­лек­тиві працювали Ключук Євген Іванович, Козиренко Зоя Ва­си­лівна та Почапська Богдана Євгенівна, Гута Га­лина Миронівна – вчителі матема­тики. Свою творчу, трудову діяльність почали Галинська Олена Георгівна (Протиняк), Мєдвєдєва Ган­на Миколаїв­на, – вчителі анг­лійської мо­ви. Майже пов­ністю оновив­ся склад вчи­те­лів початкових класів: Кметь Надія Федорів­на, Бесідко Марія Григорівна, Малиняк Марія Теодорівна, Щур Ольга Василівна, Пелех Марія Гри­горіївна, Напній Га­лина Опа­на­сівна. Групу про­довженого дня вели: Яцій Стефанія Ка­зимирівна, Турке­вич Іванна Степанівна, Рябо­конь Люба Дмитрівна, Войти­шин Марія Михайлівна. У складі кафедри словесників були вчителі: Суль Єльза Романівна, Кійко Софія Миро­нівна, Дяків Надія Андріївна, Бабірецька Стефа­нія Васи­лівна.

Секретарем-діловодом у 1970 році прийшла молода, енергійна Мазурик Іванна Йосипівна, яка працює у школі і по сьогодні. "Авто­справи" навчали Товарян­ський Микола Федорович, Мащак Омелян Володими­рович. У 1975 році прийшов інструктором автосправи Бу­­рак Ярослав Іванович. Бар­ціковський Євген Івано­вич викладав фізичне вихо­вання у школі з 1969 року. Старшою піонервожатою з 1976 року була Приплесь (Михайлюк) Юлія Андріївна.

Пройшли роки, у колектив школи влилось молоде попов­нення, прийнявши естафе­ту від своїх старших колег і про­довживши їх справу. У 1978 році школу очолив молодий, енер­гійний директор Рябоконь Петро Олександрович. Разом з ним прийшли вчителі: Петльо­ваний Ярослав Онуфрійович – вчи­тель співів, Павлів Йосиф Васильович, Пуцило (Волошин) Марія Юріївна – вчителі біології. Драгун – Діденко Любомира Степанівна, Добровлянська Ірина Володимирівна, Субоч Світлана Митрофанівна, Приш­ляк Галина Іванівна – вчителі англійської мови. Українську мову та літературу виклада­ли: Демедчук Даниіла Мар'я­нівна, Тепла Ольга Василівна, Нич Лідія Василівна, Стецишин Ірина Василівна, Зеліско (По­бігушка) Наталя Григорівна. Російську мову та літературу – Бабірецька Стефа­нія Васи­лівна, Рябоконь Люба Дмитрівна, Пе­лех Лариса Ми­хайлівна. Геогра­фію викладав Іжак Тібор Йоси­пович. Вчителем фізики і крес­лення був Малиняк Омелян Іванович. Пунь Ольга Йосифів­на навчала матема­тики. Істо­рію викладали Пристач Воло­димир Михайло­вич, Шепеляк Лега Меланія Василівна, Мак­симів Роман Васильович.

Колектив  почат­ків­ців оно­вився новими педагогами – це Фурко (Соба­шек) Бог­дана Іва­нівна, Пастущак Ольга Михай­лівна, Король Алла Бог­да­нівна, Масик (Кіх) Людмила Петрівна. Вихователі – Демед­чук Любов Павлівна, Гродзе­вич-Поронюк Марія Михайлівна, Скорик Валентина Василівна, Скаков­ська Надія Олексіївна, Башко Леся Володимирівна, Дацків (Токар) Ольга Воло­дими­рівна, Букартик Руслана Іллярівна, Радзишевський Ігор Георгійо­вич, Лучка Галина Володими­рівна. Бібліотекар – Бабірецький Ігор Степанович. Старшими піонервожатими бу­ли: Луків Марія Михайлівна, Давидко Оксана Іванівна, Го­рошко Галина Іванівна, Кала­бурза Людмила Анатоліївна.

У 1999 році школу очолив Сосновський Йосип Лук'яно­вич, який, маючи неабиякі господарські здібності, за один рік зробив повну ре­конструкцію опалювальної системи школи.

Єдина родина

А в 2000 році ди­ректором стала Пунь Ольга Йосипівна, яка внесла певні зміни в устрій і життя шко­ли. Зміцнила та згурту­вала пе­да­гогічний та уч­нівський ко­лективи. Як вправ­на госпо­диня, зініціювала онов­лення класних кімнат, коридорів шко­ли. Велику увагу приділила й приділяє надалі ви­хованню уч­нів, зокрема їхнього дозвілля. У школі на належному рівні пра­цюють гуртки різного профілю, шкільний хор, який на­лічує понад 70 дітей (керівник хору Зеліско Микола Григо­рович), хореографічно-мис­тецька студія "Нові зірки" (ке­рівник Зеленська Ма­р'яна Леонідівна), гурток "Умілі руки" (керівник Протиняк Оль­га Петрівна). Ольга Йоси­півна плідно спів­працює з від­ділом освіти та держадміні­страцією ра­йону. За їх допомоги від­крили два ком­п'ютерних класи та перекрили дах школи. Част­ково замінені вікна і зроб­лено ремонт шкіль­них санвузлів.

Молодими вчителями зміц­нюється колектив школи. До ро­боти приходять енер­гійні та творчі люди: Дзера Світлана Богданівна, Доброси­нець Ірина Петрівна, Ільченко Ірина Пав­лівна – вчителі мо­лодших кла­сів, Зварич (Дяків) Ярина Бог­данівна – викладач хімії. Про­тиняк Ольга Петрівна, Гутий Ігор Ярославович – вчителі трудо­вого та образотворчого мис­тецтва. Букета Ольга Яро­сла­вівна – вчитель історії. Хар­ламов Олександр Володими­рович – вчитель фізкультури. Смажелюк Люба Володими­рівна, Дяків (Ласка) Наталія Миколаївна, Коляда Ірина Бог­данівна, Бабірецька Наталя Степанівна – вчителі англійської та німецької мов, Савіцька Надія Володимирівна – педагог-ор­гані­затор, вчитель зарубіжної літе­ратури, Порохнавець Ма­р'я­на Василівна – вчитель ук­раїнської мови та літератури. Сапотюк Руслана Костянти­нівна – практичний психолог. Вихователі – Кубіцька Наталія Миколаївна та Добросинець Наталя Іванівна. Завуч школи – Волошин Лариса Михайлівна,  заступник директора з вихов­ної роботи – Побігушка Наталя Григорівна.

Усі вони – члени великої друж­ньої родини на ймення Буська перша школа, яка цього­річ гучно відсвяткувала 50-річчя.

Адріана  ГАЄВСЬКА