Головна Культура Дарунки для бібліотек Бущини

Дарунки для бібліотек Бущини

Одним із джерел поповнення книжкових фондів бібліотек сьогодні є дарунки видавництв та меценатів. Напередодні Нового року книгозбірні Буської централізованої бібліотечної системи отримали в подарунок від видавництва "Літопис УПА" понад 1200 примірників серійного видання "Літопис Української Повстанської Армії". У нього входить "Основна серія", серія "Події і люди", "Нова серія", серія "Бібліотека", а також 4-томник "Володимир Макар. Спомини та роздуми".

У цих книгах містяться доку­менти і матеріали, які відтво­рюють сторінки історії та бо­ротьби УПА, діяльність героїв визвольних зма­гань, спогади оче­видців про пере­жите. Кожна сільська бібліотека поповнить свій книжковий фонд декількома десятками цих видань.

До 100-річного ювілею голов­ного командира УПА Василя Кука його племінниця Ольга Кук подарувала Красненській бібліо­теці 36 книг з власної колекції. Серед них – спогади Степана Шухевича про матір Парасковію "Україн­ська скорбна мати", праці Василя Кука "Генерал-хорунжий Роман Шухевич", а також "УПА в за­питаннях і відповідях". Надзви­чайно цінними для читача є книги "Василь Кук – Головний  коман­дир УПА" та "Наше життя і бо­ротьба". Остання належить перу Василя Галаса – чоловіка леген­дарної Марічки (Марії Савчин) та є цікавим доповненням до її спогадів "Тисяча доріг".

Добра традиція благодій­ництва триває. Нещодавно Бу­ська цент­ральна районна біб­ліотека попов­нилась двома уні­кальними фото­альбомами. Їх бущанам подарувала дочка відомого мис­тецтвознавця, Ге­роя України Бориса Возни­цького – Лариса Возницька-Разінкова, гене­раль­ний дирек­тор Львівської націо­нальної галереї мистецтв. Один з них – дослідження Бориса Возниць­кого спільно з поль­ськими мис­тецтво­знавцями – розкриває перед чи­тачами творчість най­видатнішого євро­пейського скульп­тора ХVІІІ ст. Івана Пінзеля. Інший альбом – це книга "Володар кам'яного перс­ня" авторства фотохудожника Василя Пилип'юка і письмен­ника Романа Лубківського. Ви­дання увійшло до серії "Постаті" і побачило світ 2012 року у ви­давництві "Світло й тінь". При­свячене воно видатному май­стру часу, хранителю мистецьких скарбів Борису Возницькому. У книзі використано уривки з до­сліджень Б.Возницького, фраг­менти інтерв'ю, нотатки і роздуми з власного що­денника митця. Обидві подаровані книги мають неабияку мистецьку та полі­графічну цінність, це справжні книжкові фоліанти. Безпе­речно, вони стануть окрасою нашого фонду та знайдуть свого читача.

Ми щиро вдячні книгови­дав­ництвам та меценатам за пода­рунки і розуміння того, що їхня під­тримка є дуже важливою для наших бібліотек.

Леся Вовк,

завідувач методично-бібліографічного відділу Буської ЦРБ