Головна Листи Зробімо місто чистим!

Зробімо місто чистим!

На толоку до Дня довкілля вийшли працівники всіх організацій та підприємств міста. Так, біля приміщення пошти наводили порядок листоноші: одні згрібали суху траву, інші підмітали доріжки чи мили вікна. Серед них і ті, хто найбільше співпрацює з редакцією. Про них сьогодні мова.

Ольга Петренко уже понад шість років працює у відділі пе­ред­плати. Сюди приходять, щоб передпла­тити улюблені газети і жур­нали, а нерідко п.Оля ще й підкаже, яке видання ціка­ве, де можна знайти по­тріб­ну і корисну інфор­ма­цію, тож робота їй до душі. З великої кількості видань надбужанці перед­плачу­ють ті, які вже стали звич­ними у їхньому домі, де дру­ку­ють­ся статті, які цікаві і моло­дим, і людям стар­шого по­коління. Найбі­ль­ше, як по­відомила п.Оля, передпла­чу­ють ра­йон­­ний часопис "Воля народу", а та­кож об­лас­ні газети. Все залежить від сімейного бю­джету лю­ди­ни: хтось пе­редпла­тить лише на мі­сяць, а інший, щоб щомі­ся­ця не ходити – відразу на рік. Найбільша сума, на яку пе­редплатили газети, скла­ла понад ти­сячу гривень.

Як у Буську відкрили Центр поштового зв’язку №6, який об­слуговує чоти­ри райони (Бродів­ський, Золо­чів­ський, Перемиш­лян­­ський і Буський), відтоді і при­йшла Любов Під­гірна сюди на роботу. Працює сортуваль­ницею. Її робо­чий день роз­почи­нається о сьо­мій ранку, інколи і рані­ше, а за­кін­чується о сьомій вечо­ра, – за стільки часу вже звикла. До­став­лену поштову корес­пон­ден­цію зі Львова розкла­дає по відді­леннях. До 9 год. мусить впора­тись, – маши­ни від­прав­­ляють по селах. Най­більше поштової ко­рес­­­пон­­денції отри­мують Крас­не, Олесь­ко, То­порів. Вже всі розій­шлись по домівках, а вона чекає, поки машини повернуться з ра­йонів, ще мусить роз­класти листи, які привезли зі сіл.

Марія Нарепеха на ро­боту також приходить спо­за­­ранку, – вона на 105 сіл чо­ти­рьох районів розподі­ляє пош­тову корес­пон­ден­цію вроз­дріб, – на наш ра­йон ли­ше "Волі народу" 270 примірників на тиж­день. Так, наприк­лад, Крас­­не за­мовляє 50 примір­ників ра­йонки на продаж і жодної не по­вер­тає, стільки ж про­дають кіоск і листоноші. Решту ж по кілька штук роз­поділяє по сільських відді­лен­нях Надбужжя. Всього ж пре­су на продаж отримує на 100 тисяч гривень. Моя співроз­мов­ниця го­во­рить, що це непо­ганий показ­ник. Коли у кінці місяця спису­ють непро­дані примірники, дово­дить­ся засид­жува­тись допізна. У по­ш­то­вому зв’яз­ку п.Марія працює вже по­над 20 років: спочатку роз­носила пошту у Красному (на цук­ро­вому), згодом про­давала пресу у кіоску, а останні 8 років роз­поділяє газети на продаж.

10 років на пошті лис­то­ношею працює Любов Му­зичка, і п’ять з них – бри­гади­ром. Допоки інші листо­ноші прийдуть на роботу, то п.Лю­ба вже розкладе для них всі передплачені газети і жур­нали. Посортувавши по своїх вулицях Петруше­вича, Кня­жій, Валовій, Франка, Папірні, Шев­ченка, розно­сить пресу в домівки бущан. Най­біль­ше газет дово­диться носити у четвер. У листо­нош можна прид­бати і різний товар: про­дукти, сір­ники, мило, праль­ний порошок, на­сіння тощо. "Є що носити", – погод­жу­ється п.Люба. Додому поверта­ється коли о п’ятій, а коли й о шостій. А взимку, то це вже й досить темно. Проте вона вже звикла, їй ця робота подобається.

Лариса ГАРАСИМІВ