Головна Право Кількість випадків так званої внутрішньої торгівлі людьми в Україні весь час зростає

Кількість випадків так званої внутрішньої торгівлі людьми в Україні весь час зростає

Приміром, за минулий рік за допомогою на Львівщині звернулось більше сотні громадян. Про це та інше говорили за круглим столом (на знімку), організованим Західноукраїнським центром "Жіночі перспективи" за підтримки Міжнародної організації з міграції та фінансування Міністерства закордонних справ Королівства Данії.

 

Участь у дводенному тренінгу взяли пред­ставники місцевих ор­ганів влади, органів міс­цевого само­врядування та державних уста­нов у сфері освіти, праце­влаш­тування та охорони правопо­рядку, а також представники міс­цевих громадських організацій Буського та Бродів­ського районів, які пра­цюють у сфері надання захисту та допомоги постражда­лим в рамках реалізації проекту "Поширення на­ціонального меха­нізму вза­ємодії (НМВ) суб'єктів, що здійс­нюють за­ходи у сфері протидії торгівлі людьми у Львівській області". Мета проекту – впрова­дження механіз­му взаємодії, під­силення спро­мож­ності державних установ та неурядових організацій в сфері ідентифікації, перена­правлення і надання допомоги постраждалим від торгівлі людьми.

 

Торгівля людьми – це здійсню­вані з метою експлуатації вербу­вання, перевезення, передачі, при­ховування або утримання лю­дей шляхом загрози силою або її за­стосування чи інших форм примусу, викрадення, шахрайства і обману, зловживання владою або уразливістю.

На сьогодні торгівля людьми набула різно­манітних форм. Це, приміром, насильницький шлюб, примусова праця, використання в до­машньому господарстві і про­мисловому чи сільськогоспо­дарському секторах, народження дитини примусово чи за замов­ленням, вико­ристання в сексу­альному бізнесі та ін. Чоловіків переважно використовують на бу­дівництвах, у промисловості, сіль­ському господарстві, дітей – у жебрацтві, осіб будь-якої статі і віку – для вилучення і трансплантації органів. Причиною цьому є в першу чергу соціально-економічні умови, специфіка географічного поло­ження та "хаос" на українських кордонах, які й призвели до того, що Україна пе­ретворилася в країну-донора та країну-транзитера "жи­вого товару". Особливо загроз­ливих форм набула торгівля жінками та дітьми. Сьогодні Україна посідає одне з перших місць в списку країн-постачальників для секс-індустрії.

На виконання Закону України "Про протидію торгівлі людьми" Кабінет Міністрів України затвер­див Державну цільову соціальну програму протидії торгівлі людь­ми на період до 2015 року.

У 2012 році Кабінетом Мі­ніст­рів України також розроблено та після погодження із Львівською обласною державною адміністра­цією затвер­джено порядок ви­пла­ти одноразової матеріальної до­помоги особам, які постраждали від торгівлі людьми, а також по­рядок взаємодії суб'єктів, які здійс­нюють заходи у сфері протидії тор­гівлі людьми. Координатором реалізації програм з протидії торгівлі людьми на Львівщині визначено управління з питань сім'ї та молоді Львівської обласної державної адміністрації.

Ірина КОРЧИНСЬКА