Головна Політика Оптимізація без оптимізму

Оптимізація без оптимізму

В Україні останнім часом масово закривають лікарні, поліклініки, пологові будинки, амбулаторії, ФАПи. Одним словом, скорочують ліжкомісця, що вимагає реформа охорони здоров'я. Власне, сьогодні в країні відбувається реформа первинної ланки та триває підготовка до вторинної, а це торкається стаціонарів медичних закладів. За словами нинішніх можновладців, такі дії і заходи мають поліпшити їх роботу.

Подібна "оптимізація" вже дійшла і до нашого району. Але оптимізму тут не відчувається. Особливо це гостро відчули працівники та пацієнти міжрайонного очного відділення Красненської міської лікарні.

Перший сигнал

Вперше питання щодо за­криття цього відділення підні­ма­лося в січні 2011 року під час за­сі­дання асоціації "Ради Львів­щини" за участю голів рад усіх рівнів  Львів­ської області. На ній роз­гля­далося завдання оптимізації  ви­датків у бюджетній сфері, зо­крема в галузі освіти, охорони здо­ров'я і куль­тури. Тоді ще депутат обласної, а сьогодні Верховної Ради України від ВО "Свобода" Ірина Сех по­відомила, що в окре­мих районах завдання оптимізації уже потрак­товано як потребу скорочення бюджетних праців­ників і закриття соціальних за­кладів. Вона зазна­чила, що в смт.Красне запропо­новано закри­ти міжрайонне спе­ціалізоване очне від­ділення. Ситуацію тоді про­комен­ту­вав голова Буської райради Воло­димир Замроз: "Ми не будемо за­кривати відділення, яке обслуговує всі навколишні ра­йони. Хоча для ме­дицини Бусь­кого району найлегше було б ско­ротити 10 ліжок очного відді­лення, але такого не буде. Буська районна рада виділила 100% коштів на функціонування цього відділення".

Так воно і було впродовж двох років, що підтвердив і голова по­стійної комісії Буської райради з пи­тань праці, соціального захисту та охорони здоров'я населення Та­рас Яцейко. Аби втримати медичні заклади на "плаву", районна рада щороку затверджувала видатків більше, аніж контрольна цифра Кабінету Міністрів України, яка не забезпечувала (така ситуація і в цьому році, можливо, навіть гірша) навіть заробітної плати медпра­цівникам, не говорячи вже про за­купівлю нового сучасного облад­нання, медикаментів.

Здавалось би, проблема вичер­пана – районна рада кошти на функ­ціонування медичної галузі "зна­хо­дить", медпрацівники залишаються на своїх робочих місцях, а пацієнти продовжують отримувати медичні послуги. Але, як сказав один мудрець: "Все так не буде".

Все так не буде?

Підставою для тривоги стали листи – спочатку від Департаменту фінансів Львівської ОДА з проханням розробити конкретні заходи щодо оптимізації  витрат та мережі бю­джетних установ відповідно до галузевої спрямованості. А за кілька днів – другий лист від Департаменту охорони здоров'я, в якому була пропозиція щодо оптимізації витрат в галузі охорони здоров'я Буського району у 2013 році – а це 1 млн.237 тис.грн, з них 837 тис. – шляхом скорочення понаднормативного ліжкового фонду. Дана вказівка зобов'язала головного лікаря Буської ЦРЛ Зіновія Курія до 20 лютого надати конкретні розроблені заходи. Першим "під приціл" потрапило міжрайонне очне відділення в Красненській лікарні, що викликало хвилю обурення як серед жителів району, так і персоналу.

Медпрацівників – за  диспетчерські  пульти

Медперсонал з моменту пер­шої спроби закриття відділення (минуло 2 роки) губився у здо­гадках: чи їх звільнять і запро­понують самотужки шукати роботу, або ж пере­ве­дуть на інші посади в структурі лікарні. Тож, коли головний лікар Буської ЦРЛ заявив, що очне від­ділення закри­вається і на це пе­редбачено практично 2 тижні – це людей шокувало. Їх не заспокоїло і те, що нікого не будуть звільняти, а запропонують інше місце праці – диспетчерську медицину ка­та­строф. Правда, як сказав З.Курій, якщо комусь не підхо­дить така робота, може написати за­яву на розрахунок. Незва­жаючи  на це, працівники та жи­телі району ви­рішили не втра­чати надію, а хапатися за остан­ню соло­минку – підготували звернення до очільників району.

Заслухали та постановили

14 лютого на ХХІ сесії Буської райради в так званій розминці де­путат районної ради Богдан Глова озвучив дані звернення і запро­по­нував висловити свою позицію що­до цього головному лікарю Буської ЦРЛ Зіновію Курію. За його сло­вами, при незадовільному фінансуванні охорони здоров'я на 2013 р. утри­му­вати малопотужні відді­лен­ня недоцільно, а очне від­ділення саме таке. "У відділенні 10 ліжок та 9 ме­дичних праців­ників, які постійно хо­дять на ро­боту, не­зважаючи на те, чи є там хворі, чи ні, – говорить Зі­но­вій Курій.  – Річ­ний фонд за­робітної плати ста­новить (І -ІІ статті) 227,5 тисячі гривень. Так, очне відділення має статус міжра­йонного – обслу­говує також офтальмо­ло­гічних хворих Бродів­ського, Ка­м'янка-Бузького райо­нів. Про­те з 370 хворих, які ви­писані в 2012 р., лише 61 були з інших районів. До ре­чі, райони, чиї хворі у нас ліку­ються, проплат за ліку­вання не здійс­нюють. То для чого ви­трачати кошти на ціло­добове утримання відділення, якщо хворих практично нема?

Окрім цього, офтальмологічне відділення відноситься до від­ділень хірургічного профілю, в яких повинно проводитися міні­мум 50% опера­тивних втручань, чого також там  фак­тично не робиться. Тож чи вигідно з економічної  точки зору утримувати  від­ділення при такій заповненості? – про­довжує головний лікар. – А кон­сервативне лікування можна про­водити в усіх амбулаторних уста­новах району, а на базі очного від­ділення створити па­лати денного перебування хво­рих, які потребують лікарських маніпу­ляцій. А замість того, щоб "ви­кидати" державні кошти, можна їх дати на ліку­вання чи закупівлю необхідного медичного обладнання".

У кожного – своя правда

Для того, щоб зрозуміти ре­альну потрібність очного відді­лення, журналіст "Волі народу" після сесії поспілку­вався з медсестрами.  Одна з них пояснила, що за­криття їхнього відділення призведе до багатьох незруч­ностей. "Та хіба це хвилює "покращувачів" життя, які за­лізною рукою заганяють нас до раю на землі", – говорить вона. – 70% наших пацієнтів – пен­сіонери, інва­ліди, малозабез­печені родини і без­хатьки. Власне, ті, про кого, пе­редусім, і має дбати держава. Го­ворять, що реформу проводять, аби покращити якість на­дання медичних послуг. Та чи свідомі жителі нашого та сусідніх районів, які обслу­говуються у від­діленні, де і яким чи­ном після його закриття ці по­слуги стануть якісні­шими та до­ступнішими? Переконані, що ні. Зіновій Степанович нам, медсестрам з багаторічним мед­сестринським стажем, пропонує сісти за пульт. А чому б йому не запропонувати медикам пен­сійного віку, а їх в Буській ЦРЛ чимало, піти на відпочинок – була б також суттєва економія державних кош­тів. Та й у відді­леннях центральної лікарні є також надлишок ліжок. Хіба це не економія?"

До нашої розмови приєд­налася жителька Красного, мати двох дітей: "В старшого сина (9 років) різко погіршився зір. Звернулися в Красненську міську лікарню до офтальмолога, він призначив лікування. Впродовж двох тижнів дитина ходила на очні вправи, ма­сажі, крапання. І таких було дуже багато, а найбільше стареньких лю­дей. Те, що закривають очне від­ділення, для всіх просто катастрофа. Куди і до кого тепер їхати? Як бути пацієнтам по­хилого віку з далеких сіл? Вони не завжди можуть зробити кіль­ка кроків по хаті, не говорячи  вже про якісь поїздки. Краще, звісно, не хворіти, але якщо таке сталося, то ліпше ближче до домівки. І на душі спокійно, і одужуєш швидше».

Депутати їдуть у Красне

У Красненську лікарню виїхала постійна депутатська комісія Буської районної ради на чолі з керуючим справами Богданом  Гловою та разом із заступником головного лікаря  Євгеном Романюком.

Як запевнила головний лікар Красненської міськлікарні Володи­мира Саламаха, медзаклад робить усе, аби заощаджувати на бензині, ремонтних роботах (виконують їх власними силами) та ін. Мовляв, якщо очне відділення закриють, потерпатимуть перш за все хворі  з нашого та інших районів, які часто тут лікуються.

Євген Романюк натомість наго­лосив, що на людей це аж ніяк не вплине – тут залишаться лікар і медсестра. А утримувати додат­ково ще 9 осіб недоцільно, бо за 2012 рік у відділені перебувало лише
370 хворих. Є.Романюк також додав, що   реформи, які розпочались у меди­цині, передбачатимуть лише ам­булаторне лікування хворих. Отож невдовзі на базі лікарень та ФАПів практикуватимуть сімейну меди­цину.

Районні обранці також по­спіл­кувались з хворими, які на той час перебували на лікуванні. Пацієнти та  персонал слізно просили депу­татів не допустити переведення відділення на денне перебування. Стареньким без постійної  під­тримки зору буде дуже складно, а доїжджа­ти щодня на процедури не по кишені усім хворим. Вони переконані, що коли сьогодні закрити відділення, завтра зачинять й усю лікарню. Тим паче, вже маємо сумний приклад з амбулаторією «цукровиків», яку закрили, а згодом безжально зни­щили до руїн. Висловився з цього приводу й селищний голова Олег Ло­тоцький, який категорично проти такої оптимізації витрат у медицині. Використати усі шанси для збере­ження очного відділення вирішили і депутати своїм голосу­ванням. А ще – надіслати відповідне звернення до народного депутата Ірини Сех. На жаль, думка районних обранців у цій ситуації має лише рекомендаційний характер. І чи дослухаються до неї – невідомо

Інна ПАЛАМАР,

Ірина КОРЧИНСЬКа

P.S. Які ще сюрпризи готує медична реформа – читайте у наступних випусках “ВН”.