Головна Звернення Творімо газету “Воля народу” разом!

Творімо газету “Воля народу” разом!

Сьогодні районний часопис "Воля народу" відзначає своє професійне свято – День журналіста. Так повелося, що для колективу газети це не лише урочистість, але й час осмислення діяльності минулих років, здобутків і проблем. Здавалось би тільки нещодавно ми гучно відзначали 20-річчя часопису, який у 1990 році з "Прапора Жовтня" перейменували на "Волю народу". Як швидко сплинули роки, а колектив газети, незважаючи на труднощі, насамперед фінансові, впевнено торує шлях до свого читача.

Освоюємо нові технології. Сьо­годні не лише у якісному плані змі­нилось виробництво дру­карської про­дукції, відтак маємо повноколірне видання. Комп'ютери­зація торкну­лась і журналістського процесу. Творчі пра­цівники стали універсальними «сол­датами». Вони пишуть статті, фото­графують і навіть верстають газету.

Наймолод­ший журналіст нашого колективу Ірина Кор­чинська працює в газеті більше 5 років. У районку вона прийшла одразу після сту­дентської лави. Лариса Гарасимів і Інна Пала­мар вже близько 10 років творять ча­со­пис "Воля на­роду", а їхні публі­кації отри­мують схвальні відгуки чи­тачів. Більше 15 років у районних ЗМІ – журналіст, член НСЖУ і від­пові­дальний секретар Ірина Гаєвська, яка за­в­дяки своїм публікаціям, беручи участь у все­укра­їнських конкурсах, щоразу по­повнює творчу скарбничку "Волі на­роду" новими нагородами. Опера­то­ром комп'ютер­ної верстки вже близь­ко восьми ро­ків працює Оксана Дем­чишин, яка постійно вдоско­налює свої знання у царині новітніх техно­логій. Справжній ве­теран на­шої районки – оператор ком­­п'ютер­ного набору Ольга Зелін­ська, яка віддала газеті 45 років своєї праці. 30 років роботи у часописіцьогоріч святку­ватиме коректор Ольга Самборська. До слова, з нагоди Дня журналіста Львівська обласна рада нагородила її почесною гра­мотою. Двадцять років справно веде всі фінансові справи бухгалтер Надія Баб'як, а Василь Пристанський уже шість років фа­хово виконує усі поліграфічні роботи. І вже двадцять років колек­тив "Волі народу" очолює редактор Микола Іванців. З нагоди 20-річчя газети його було нагороджено "Зо­лотою медаллю Української журна­лістики", а цьогоріч він отри­мав ще одну спілчанську відзнаку "Почесний знак НСЖУ" (на знімку) – як голова об­ласної Асоціації кому­нальних ЗМІ та член секрета­ріату Львівської облас­ної організації НСЖУ.

А ще творцями газети є ви, наші передплатники. Отож читайте і підтримуйте нас! У відповідь ми бу­демо з вами щирими, від­вертими і об'єктивними!

 

З повагою воленародівці